Archival pictures of Kiasa

Back to Kiasa

Bedtime for Kiasa

Kiasa looking well

Kiasa messing around

Kiasa with the other orphans

Kiasa out foraging

Kiasa out in the bush

Kiasa exploring her new surroundings

Attention seeking!

Kiasa with her Keepers

Kiasa out in the forest for the first time

Helicopter landing at the Nairobi Nursery

Keeping Kiasa cool

Preparing Kiasa for the flight

Loading Kiasa into the helicopter

Approaching Kiasa in the vehicle

Kiasa with the two bulls

Kiasa walking with two bulls

Kiasa walking with two elephant bulls

Give Kiasa the gift of life by adopting today.