Kibo's latest photos

Back to Kibo

Orwa plays with Kibo

Narok plays with Kibo

Narok plays with Kibo

Kibo browsing with Bomani

Bomani plays with Kibo

Murka, Naisula, Kibo and Kitirua

Kibo enjoying lucerne

Orwa playing with Kibo

Orwa with Kibo

Kibo plays with Orwa

Orwa plays with Kibo

Orwa plays with Kibo

Kibo plays with Orwa

Kibo mounts on Olare

Kibo pushing with smaller Vuria

Kibo

Kibo and Lenana

Kibo and Kanjoro enjoying lucerne

Kibo at the stockade

Kibo browsing

Orwa and Kibo exchange greetings

Kibo and Kitirua

Kibo

Kibo

Kibo

Kibo

Kibo leaning on a rock

Kibo walking

Kibo strolling around

Kibo enjoying a dustbath

Kibo at the mudbath

Kibo and Sabachi

Sabachi mounts on Kibo

Kibo

Kibo leading the way

Kibo

Kibo and Kasigau strength testing

Kasigau takes on Kibo

Kibo leading the way home

Sabachi strenght testing with Kibo

Kibo

Kilaguni mounts Kibo

Kibo and Kilaguni in a pushing game

Kibo feeding

Kibo

Kibo and Kilaguni strength testing

Kasigau and Kibo strength testing

Kibo mounts Kilaguni

Give Kibo the gift of life by adopting today.