Tahri's latest photos

Back to Tahri

Tahri

Tahri

Tahri browsing

Tahri with the orphans

Tahri enjoying Lucerne

Tahri

Emoli, Godoma and Tahri

Ndoria front and Tahri

Tahri and Ndii at the dust pile

Tahri

Ella with Tahri

Tahri and Ndii

Godoma, Tahri and Arruba

Tahri browsing

Ndii and Tahri with trunks on their head

Tahri at the baobab tree

Tahri browsing

Tahri browsing with Arruba

Godoma and Tahri

Ndii and Tahri playing

Tahri playing

Tahri lying near Ndii

Tahri throwing some dust

Godoma, Emoli and Tahri

Tahri, Ndotto, Embu, Mashariki, Suswa drinking

Kenia checking on Tahri

Ndii and Tahri at the dustbath

Tahri taking food from Ndii

Ndii hugging Tahri

Tahri trying to steal Rorogoi's branch

Tahri

Tahri after the mud bath

Ndoria, Ishaq-B, Ndii and Tahri

Tahri playing with a wild friend

Sweet Tahri

Tahri with Arruba

Tahri dust bathing

Tahri and Ndii

Tahri resting her head on a rock

Tahri busy browsing

Embu, Tahri and Pika Pika at the dust bath

Tahri browsing

Tahri scratching

Tahri climbs on Ndotto

Mudanda and Tahri

Ndii & Tahri playing

Mbegu embracing Tahri

Tahri and Godoma

Give Tahri the gift of life by adopting today.