Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru carrying a branch

Shukuru dustbathing

Shukuru placing her trunk on Ziwa

Shukuru by the water trough

Shukuru scratching

Shukuru scratching

Shukuru in the soil

Bongo and Shukuru browsing together

Shukuru feeding on dry grass

Shukuru scratching

Shukuru taking water

Shukuru sucking her trunk

Shukuru playing her trunk on Vuria

Shukuru and Kanjoro in the mud bath

Shukuru scratching her feet

Shukuru suckling on her trunk

Shukuru scratching

Shukuru scratching during Lucerne time

Shukuru

Orwa and Shukuru with wild bulls

Shukuru and Mutara scratching

Shukuru drinking with a wild bull

Shukuru and Laragai wallowing

Shukuru scratching on a rock

Shukuru runs to the mud bath!

Mutara and Shukuru are playing

Shukuru enjoys the dust

Shukuru scratching

Shukuru scratchng as usual

More scratching from Shukuru

Shukuru isn't friendly towards Teleki

Shukuru feeling a little unwell

Shukuru in the water

Shukuru scratching on the roks

Shukuru

Shukuru scratching

Shukuru wallowing

Shukuru heading off to browse

Shukuru scratching

Shukuru scratching on a rock

Shukuru enjoying Lucerne

Shukuru flapping her ears

Shukuru in the bush

Shukuru sucking her trunk

Shukuru scratching

Sities and Shukuru scratching

Shukuru with her trunk in her mouth

Shukuru looking for leaves to eat

Give Shukuru the gift of life by adopting today.