Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru feeding on dry grass

Shukuru scratching

Shukuru taking water

Shukuru playing her trunk on Vuria

Shukuru sucking her trunk

Shukuru and Kanjoro in the mud bath

Shukuru scratching her feet

Shukuru suckling on her trunk

Shukuru scratching

Shukuru scratching during Lucerne time

Orwa and Shukuru with wild bulls

Shukuru

Shukuru drinking with a wild bull

Shukuru and Mutara scratching

Shukuru scratching on a rock

Shukuru and Laragai wallowing

Mutara and Shukuru are playing

Shukuru runs to the mud bath!

Shukuru enjoys the dust

Shukuru scratching

More scratching from Shukuru

Shukuru scratchng as usual

Shukuru isn't friendly towards Teleki

Shukuru feeling a little unwell

Shukuru in the water

Shukuru scratching on the roks

Shukuru wallowing

Shukuru

Shukuru scratching

Shukuru heading off to browse

Shukuru enjoying Lucerne

Shukuru scratching

Shukuru scratching on a rock

Shukuru flapping her ears

Shukuru in the bush

Shukuru sucking her trunk

Shukuru scratching

Sities and Shukuru scratching

Shukuru looking for leaves to eat

Shukuru with her trunk in her mouth

Shukuru at the mud bath

Shukuru scratching

Shukuru scratching against a tree stump

Shukuru

Shukuru scratching

Shukuru in the lead

Shukuru scratching

Shukuru submerging herself in the mudwallow

Give Shukuru the gift of life by adopting today.