Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru happy and browsing

Shukuru and Vuria feeding on the hill

Shukuru drinking water

Shukuru threatening Barsilinga

Shukuru soil dusting

The fence broken by Shukuru and Mutara

Shukuru enjoying her feed

Shukuru browsing

Shukuru also having a good scratch

Shukuru sucking her trunk

Shukuru scratching on the rocks

Shukuru playing on the ground

Shukuru going high to get fresh greens

Shukuru browsing in the bush

Shukuru playing

Shukuru leading the orphans to browse

Shukuru making a nice mud bath

Shukuru heading to the bush to browse

Barsilinga and Shukuru drinking water

Lemoyian scratching and Shukuru standing

Shukuru having a good scratch

Shukuru and Orwa scratch against a tree

Shukuru scratching by the trees

Shukuru soil dusting

Narok and Shukuru

Shukuru

Lemoyian and Shukuru

Shukuru scratching

Shukuru scratching on Teleki

Shukuru dustbathing

Shukuru after soil bathing

Shukuru getting stuck in the mud

Shukuru dusting

Shukuru bathing

Shukuru still stuck in the mud!

Shukuru scratching on Orwa

Shukuru scratching on a nearby tree

Shukuru scratching on Mutara

Shukuru going for a good scratch

Kanjoro and Shukuru soil dusting

Shukuru scratching

Shukuru and Suguta

Shukuru and Bongo soil bathing

Shukuru and Kanjoro soil dusting

Shukuru enjoying a soil dusting session

Shukuru and Kithaka browse together

Shukuru eating lucerne and scratching

Shukuru at the stockades

Give Shukuru the gift of life by adopting today.