Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru dusting

Shukuru and Kanjoro enjoying the lucerne

Mutara playing with Shukuru

Shukuru scratching

Shukuru soil bathing

Shukuru and Teleki sucking their trunks

Shukuru feeding alone

Shukuru relaxing under a tree

Shukuru scratching on a tree

Shukuru flapping her ears to keep cool

Shukuru scratching on a tree

Shukuru scratching on a tree

Shukuru soil bathing

Shukuru leaning against a rock while feeding

Shukuru sucking her trunk

Shukuru browsing

Shukuru and Vuria having a dust bath

Shukuru and the other orphans bathing

Narok and Shukuru relaxing under a tree

Shukuru scratching

Shukuru soil dusting

Shukuru scratching

Shukuru soil dusting

Narok and Shukuru relaxing

Shukuru scratching

Shukuru scratching her ear

Shukuru scratching on a rock

Shukuru feeding

Shukuru and other orphans having a dust bath

Shukuru comforting Teleki

Shukuru sucking her trunk

Shukuru

Daphne with Shukuru on Christmas day

Orwa and Shukuru on the hard earth mound

Mutara and Shukuru playing

Shukuru leaning on a rock

Shukuru sucking her trunk

Shukuru and Orwa

Shukuru scratching

Shukuru scratching after pushing Garzi away

Shukuru carrying a branch

Shukuru dustbathing

Shukuru by the water trough

Shukuru scratching

Shukuru placing her trunk on Ziwa

Shukuru in the soil

Shukuru scratching

Bongo and Shukuru browsing together

Give Shukuru the gift of life by adopting today.