Shukuru's latest photos

Back to Shukuru

Shukuru selecting greens

Shukuru browsing on her own

Sweet Shukuru

Shukuru flapping her ears

Shukuru scratching

Shukuru having a drink

Shukuru peeling bark

Shukuru mud bathing

Shukuru browsing

Shukuru browsing on her own

Shukuru coming for milk

Shukuru busy browsing

Shukuru throwing mud over her body

Shukuru heading to the keepers

Shukuru relaxing after the rain

Shukuru enjoying green leaves

Shukuru

Shukuru and Quanza leading

Shukuru

Faraja leading Shukuru

Shukuru rolling

Shukuru

Shukuru and others at the salt lick

Shukuru leading

Shukuru

Shukuru leading in the rain

Shukuru

Shukuru

Shukuru

Shukuru mud bathing

Shukuru busy browsing

Shukuru muddy after a swim

Sweet Shukuru

Shukuru enjoying the lush vegetation

Shukuru relaxing in the long grass

Zongoloni and Shukuru

Shukuru enjoying a swim

Shukuru in the lead

Shukuru browsing

Shukuru at the waterhole

Shukuru scratching

Shukuru scratching

Shukuru drinking water

Shukuru picking some acacia branches

Shukuru in the water trough

Shukuru trying to scratch her ear

Shukuru picking some fresh grass

Shukuru scratching

Give Shukuru the gift of life by adopting today.