Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru hears her Keeper calling

Shukuru after mudbath

Shukuru finds her own browsing spot

Shukuru browsing quietly

Shukuru scratching

Shukuru after mud bath

Shukuru dust bathing

Shukuru feeding on grass

Shukuru puts dirt on her head

Shukuru splashing water at the mud bath

Shukuru on a lone browsing session

Shukuru browsing

Shukuru flapping her ears

Shukuru scratching

Faraja & Shukuru at the wallow

Shukuru on the move

Lovely Shukuru

Shukuru browsing on her own

Shukuru selecting greens

Sweet Shukuru

Shukuru flapping her ears

Shukuru peeling bark

Shukuru scratching

Shukuru having a drink

Shukuru browsing

Shukuru busy browsing

Shukuru mud bathing

Shukuru browsing on her own

Shukuru coming for milk

Shukuru throwing mud over her body

Shukuru enjoying green leaves

Shukuru heading to the keepers

Shukuru relaxing after the rain

Shukuru

Shukuru and Quanza leading

Shukuru

Shukuru

Faraja leading Shukuru

Shukuru and others at the salt lick

Shukuru leading

Shukuru rolling

Shukuru

Shukuru

Shukuru leading in the rain

Shukuru

Shukuru

Shukuru mud bathing

Shukuru busy browsing

Give Shukuru the gift of life by adopting today.