Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru being looked upon by Sonje

Shukuru browsing

Shukuru and Zongoloni at the dustbath

Shukuru on the left standing next to Alamaya

Shukuru leaving the mudbath

Shukuru in the lead for the milk feed

Shukuru sucking her trunk

Shukuru arriving

Sonje with Shukuru

Shukuru following her trusted keeper

Shukuru leading all the orphans out

Sonje talking to Shukuru

Shukuru browsing on her own

Shukuru leading the herd

Shukuru being introduced to Umani

Zongoloni escorting Shukuru

Shukuru eating a tasty acacia tree

Mwashoti walking behind Shukuru

Shukuru out with the other orphans

Zongoloni looking after Shukuru

Little bully Alamaya watching Shukuru

Shukuru loving all the vegetation

Shukuru enjoying the dust bath

Shukuru looking so nice

Shukuru scratching behind her ear

Kuishi missed Shukuru

Shukuru chosing to browse further in the forest

Shukuru solo browsing

Sagala choosing to browse close to Shukuru

Shukuru going to browse on her own

Shukuru, Emoli and Maktao

Shukuru with the other babies

Shukuru knew what was coming!

Ndiwa with Shukuru behind

Shukuru with Ambo close by

Shukuru part of group that followed Ndiwa

Shukuru Godoma Ngilai decide to brave the rain

Shukuru leading the orphans for browsing

Shukuru heading home after a day of browsing

Shukuru missed the midday feed!

Mapia went to browse with Shukuru

Shukuru improves every day

Shukuru wanted her milk early

Shukuru browsing with Maisha

Shukuru saying hi

Shukuru, Tagwa and Esampu

Shukuru out in the forest

Shukuru with the orphans

Give Shukuru the gift of life by adopting today.