Shukuru's latest photos

Back to Shukuru

Shukuru browsing

Shukuru after the mud bath

Shukuru heading to the mudbath

Shukuru browsing from an acacia tree

Shukuru dustbathing in the forest

Shukuru leading

Shukuru having a drink

Shukuru mudbathing

Shukuru and Ngasha drinking

Shukuru having a drink from the trough

Shukuru walking down the hill

Shukuru standing in the field

Shukuru browsing on acacia leaves

Lima Lima and Shukuru

Shukuru & Quanza enjoying some green grass

Shukuru enjoying a scratching session

Shukuru wallowing

Shukuru leading

Shukuru drinking near the lodge

Lima Lima coming to share Shukuru's pellets

Shukuru at the dust bath

Shukuru having a playful dust bath

Shukuru

Shukuru relaxing

Shukuru in the waterhole keeping cool

Faraja and Shukuru

Shukuru

Shukuru eating grass

Shukuru

Shukuru having a mud bath

Shukuru browsing

Shukuru leading

Shukuru having water

Shukuru

Shukuru drinking

Shukuru dusting herself.

Shukuru enjoying a morning scratch.

Lima Lima looking for some of Shukuru's leftover Lucerne pellets in the morning.

Shukuru looking for those fresh greens.

Shukuru leading the orphans back to the stockade in the evening.

Shukuru all muddy after splashing mud on her.

Shukuru suckling on her trunk.

Shukuru leading the orphans back for the evening.

Shukuru rolling around in the bushes in the morning

Shukuru munching on some dried bark

Shukuru enjoying a scratch behind her ear

Shukuru leading the orphans back to the stockades in the evening

Ngasha and Shukuru enjoying their mud bath

Give Shukuru the gift of life by adopting today.