Shukuru's Archival Photos

Back to Shukuru

Shukuru muddy after a swim

Sweet Shukuru

Shukuru enjoying the lush vegetation

Shukuru relaxing in the long grass

Shukuru in the lead

Zongoloni and Shukuru

Shukuru enjoying a swim

Shukuru browsing

Shukuru scratching

Shukuru at the waterhole

Shukuru scratching

Shukuru drinking water

Shukuru picking some acacia branches

Shukuru in the water trough

Shukuru scratching

Shukuru picking some fresh grass

Shukuru trying to scratch her ear

Shukuru browsing from an acacia tree

Shukuru browsing

Shukuru dustbathing in the forest

Shukuru after the mud bath

Shukuru heading to the mudbath

Shukuru leading

Shukuru having a drink

Shukuru and Ngasha drinking

Shukuru mudbathing

Shukuru walking down the hill

Shukuru standing in the field

Shukuru having a drink from the trough

Shukuru enjoying a scratching session

Lima Lima and Shukuru

Shukuru browsing on acacia leaves

Shukuru wallowing

Shukuru & Quanza enjoying some green grass

Shukuru leading

Shukuru drinking near the lodge

Shukuru at the dust bath

Lima Lima coming to share Shukuru's pellets

Shukuru

Shukuru having a playful dust bath

Shukuru

Shukuru relaxing

Shukuru in the waterhole keeping cool

Faraja and Shukuru

Shukuru eating grass

Shukuru

Shukuru browsing

Shukuru having a mud bath

Give Shukuru the gift of life by adopting today.