Roi's Latest Photos

Back to Roi

Roi

Roi and Tusuja

Roi scratching

Roi scratching

Roi

Tusuja and Roi

Roi holding a branch

Roi dustbathing

Roi browsing

Keepers trying to take bottle from Roi

Roi engaging Namalok

Roi with a stolen bottle of milk

Roi and Galla

Roi watching over Enkikwe

Roi browsing

Roi

Wiva playing with Roi

Roi playing

Roi browsing

Roi, Enkikwe and Olsekki browsing together

Roi enjoying a dustbath

Roi, Naseku, Kamook and Maramoja browsing

Roi and Tusuja browsing side by side

Roi and Ukame

Galla and Roi

Roi chats with Naseku

Roi lead the orphans to mud bath

Roi snatching a bottle!

Roi playing with baby Gawa

Roi and Dupotto

Kauro and Roi browsing

Little Kama challenging Roi

Beautiful Roi in the bush

Roi browsing

Roi soil dusting

Boromoko climbing on Roi

Roi happily browsing

Roi posing and eating

Roi, Naseku and Dupotto

Roi and Tusuja sip rain water collected in a rock

Galla and Roi browsing

Siangiki and Roi find a watering hole

Roi browsing

Roi with a branch in her mouth

Roi browsing

Roi scratching in the morning

Roi enjoying a leftover branch

Roi greets a wild baby

Give Roi the gift of life by adopting today.